Rối loạn tâm lý Rối loạn phân ly

Rối loạn phân ly

Đã đọc 0%

Rối loạn phân ly được đặc trưng bởi việc một cá nhân trở nên tách rời, hoặc phân tách, ra khỏi ý thức cốt lõi của họ về bản thân. Trí nhớ và nhân dạng trở nên rối loạn; những rối loạn này có nguyên nhân từ phía tâm lý hơn là từ thể lý. Các rối loạn phân ly được liệt kê trong DSM-5 bao gồm mất trí nhớ phân ly, rối loạn giải thể nhân cách/tri giác sai thực tại [depersonalization/ derealization disorder] và rối loạn nhân dạng phân ly [dissociative identity disorder] .