Rối loạn tâm lý Rối loạn nhân cách

Rối loạn nhân cách

Đã đọc 0%

Thuật ngữ nhân cách dùng để nói về tính ổn định, bền vững, riêng biệt trong suy nghĩ; cảm xúc; hành động của một người với thế giới. Người mắc rối loạn nhân cách biểu hiện khác biệt rõ rệt so với mong đợi của nền văn hóa của họ, có tính lan tỏa và không linh hoạt, bắt đầu ở tuổi vị thành niên hoặc giai đoạn đầu trưởng thành, và gây ra tình trạng đau khổ hoặc suy yếu (APA, 2013). Nói chung, người mắc rối loạn này thường gặp khó khăn và gặp vấn để với mối quan hệ xung quanh. Với nhân cách kém thích nghi này thường đẩy họ đến mâu thuẫn với người khác, phá vỡ khả năng phát triển và duy trì các mối quan hệ xã hội, đồng thời ngăn cản họ hoàn thành các mục tiêu thực tế trong cuộc sống.