Quá trình nhận thức Suy nghĩ và tư duy

Suy nghĩ và tư duy

Đã đọc 0%

Theo từ điển tâm lý học của Hiệp hội Tâm lý học Hoa Kỳ, tư duy được định nghĩa là: Hành vi nhận thức trải nghiệm hoặc vận dụng các ý tưởng, hình ảnh, miêu tả tinh thần [mental representation], hoặc các yếu tố giả định khác. Theo nghĩa này, tư duy bao gồm tưởng tượng, ghi nhớ, giải quyết vấn đề, tưởng tượng, liên tưởng tự do, hình thành khái niệm và nhiều quá trình khác. Tư duy có thể được cho là có hai đặc điểm xác định: (a) Tính được che đậy [covert]. tức là tư duy không thể quan sát trực tiếp mà phải được suy ra từ hành động hoặc cá nhân tự nói ra (báo cáo); và (b) nó mang tính biểu tượng [symbolic] – nghĩa là, nó dường như liên quan đến các hoạt động trên các biểu tượng hoặc miểu tả tinh thần.