Trạng thái ý thức Thôi miên và thiền định

Thôi miên và thiền định

Đã đọc 0%

Phần này sẽ xem xét các trạng thái thôi miên và thiền định như là các ví dụ bổ sung về các trạng thái ý thức bị thay đổi mà một số cá nhân đã trải qua.