Tâm lý xã hội Đồng thuận và tuân phục

Đồng thuận và tuân phục

Đã đọc 0%

Trong phần này, chúng ta thảo luận về những cách khác mà mọi người ảnh hưởng đến người khác. Các chủ đề về sự đồng thuận [conformity], ảnh hưởng xã hội [social influence], tuân phục [obedience] và các quá trình nhóm [group processes] thể hiện sức mạnh của hoàn cảnh xã hội trong việc thay đổi suy nghĩ, cảm xúc và hành vi của chúng ta. Chúng ta bắt đầu phần này với cuộc thảo luận về một thí nghiệm tâm lý xã hội nổi tiếng đã chứng minh con người nhạy cảm như thế nào với những áp lực xã hội bên ngoài.