Nhân cách cá nhân Phân tâm học về nhân cách

Phân tâm học về nhân cách

Đã đọc 0%

Sigmund Freud trình bày lý thuyết toàn diện đầu tiên về nhân cách. Ông cũng là người đầu tiên nhận ra rằng phần lớn cuộc sống tinh thần của chúng ta diễn ra bên ngoài nhận thức có ý thức của chúng ta. Freud cũng đề xuất ba yếu tố cấu thành nhân cách của chúng ta: IdEgo và Super Ego. Công việc của Ego là cân bằng các động lực tính dục và hung hăng của Id giữa lý tưởng, đạo đức của Super Ego. Freud cũng nói rằng nhân cách phát triển qua một loạt các giai đoạn tâm lý tính dục [psychosexual]. Trong mỗi giai đoạn phát triển nhân cách, sự khoái lạc tập trung vào một khu vực cụ thể. Nếu gặp trục trặc không thể giải quyết được một giai đoạn nào đó có thể khiến một người bị cắm chốt [fixated] trong giai đoạn đó, dẫn đến những đặc điểm nhân cách không lành mạnh. Và ngược lại nếu giải quyết thành công các vấn đề trong mỗi giai đoạn thì dẫn đến một người trưởng thành khỏe mạnh về nhân cách.